Big Data

Giới Thiệu Apache Hive là một hệ thống lưu trữ dữ liệu được xây dựng trên nền tảng của Hadoop, hỗ trợ phân tích các tập dữ liệu lớn được lưu trữ trong các ...

Tạo Temp View Bạn có thể đăng ký bất kỳ DataFrame nào như một bảng hoặc view (một bảng tạm thời) và truy vấn nó bằng cách sử dụng SQL thuần túy với hàm ...

Giới Thiệu Sử dụng hàm explain() trên bất kỳ đối tượng DataFrame nào để xem dòng dữ liệu của DataFrame (hoặc cách Spark sẽ thực thi truy vấn này). Kế hoạch ...

Cài đặt Cấu hình Spark Phương pháp 1: Xác định cấu hình Spark khi tạo SparkSession thông qua .config pythonSao chép mãspark = SparkSession \ ...

Giới thiệu SparkSession là gì? Bước đầu tiên trong bất kỳ Ứng dụng Spark nào là tạo một SparkSession. SparkSession hoạt động như quá trình điều khiển để ...

Apache Spark là gì? Apache Spark là một công cụ tính toán thống nhất và một tập hợp các thư viện được thiết kế để xử lý dữ liệu song song trên các cụm máy ...

1. Giới thiệu Hive Hive Apache Hive là hệ thống lưu trữ dữ liệu được xây dựng trên nền tảng của Hadoop, hỗ trợ phân tích các tập dữ liệu lớn được lưu ...